Java实现拼手气红包算法

实现拼手气红包算法,有以下几个需要注意的地方:

  • 抢红包的期望收益应与先后顺序无关
  • 保证每个用户至少能抢到一个预设的最小金额,人民币红包设置的最小金额一般是0.01元,如果需要发其他货币类型的红包,比如区块链货币或者积分,需要自定义一个最小金额
  • 所有抢红包的人领取的子红包的金额之和加起来,等于发红包的人发出的总红包的金额

下面实现的方式是一次生成所有的子红包,让用户按顺序领取。也可以每领取一个生成一个,两种方式性能上各有优劣。

代码如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
private static void randomHandOutAlgorithm(BigDecimal totalAmount, Integer size,
Integer scale, BigDecimal minAmount) {

//剩余红包金额
BigDecimal remainAmount = totalAmount.setScale(scale, BigDecimal.ROUND_DOWN);

//剩余红包个数
Integer remainSize = size;

for (int i = 1; i < size; i++) {
//前n-1个红包的金额,用随机算法
BigDecimal random = BigDecimal.valueOf(Math.random());
BigDecimal halfRemainSize = BigDecimal.valueOf(remainSize).divide(new BigDecimal(2), BigDecimal.ROUND_UP);

//计算单次红包的最大值,该算法也是微信的红包算法,可以保证抢红包的期望收益应与先后顺序无关,但后抢红包的方差更大,因此手气最佳更可能在后抢的人中诞生
BigDecimal max1 = remainAmount.divide(halfRemainSize, BigDecimal.ROUND_DOWN);

//同时,最大值需要保证,减去该红包后,剩下的红包足以满足剩余人数的最小金额
BigDecimal minRemainAmount = minAmount.multiply(BigDecimal.valueOf(remainSize - 1)).setScale(scale, BigDecimal.ROUND_DOWN);
BigDecimal max2 = remainAmount.subtract(minRemainAmount);

//最终,单次红包的最大值等于两个最大值中较小的一个
BigDecimal max = (max1.compareTo(max2) < 0) ? max1 : max2;
BigDecimal amount = random.multiply(max).setScale(scale, BigDecimal.ROUND_DOWN);
System.out.println(amount);

//每个红包的数额不能小于预设的最小金额
if (amount.compareTo(minAmount) < 0) {
amount = minAmount;
}

remainAmount = remainAmount.subtract(amount).setScale(scale, BigDecimal.ROUND_DOWN);
remainSize = remainSize - 1;
}

//最后一个红包,金额等于剩余金额
BigDecimal amount = remainAmount;
System.out.println(amount);
}

最后,未领取的金额需要退回给发红包的用户。写一个定时任务,将未领取的子红包退回即可。

如果在用户每次领取红包的时候生成一个子红包,算法也是一样的,只是每领取一次子红包后,都要更新总红包的余额和剩余数量,然后在退回过期红包时,将总红包的余额退回给发红包的用户即可。

1
2
3
4
5
6
7
randomHandOutAlgorithm(new BigDecimal("5"), 5, 2, new BigDecimal("0.01"));

1.22
0.97
0.60
0.85
1.36